EURASIA 2018

Dobry Leonid Velma (Dobry Leonid Bastinda x Enjoy Fandango Ginder Heaven):

Day 1 – exl., Res. JCAC
Day 2 – SW, JCAC